Vacancies

UI/UX Designer

~English below~

Wil jij werken aan de ultieme e-commerce ervaring voor Europa’s grootste fietsenmerken zoals Batavus, Sparta, Koga, Raleigh, Lapierre, Ghost, XLC, Haibike en Winora?

Als moederbedrijf van deze merken bouwen wij aan een gecentraliseerd e-commerce platform waar jij als UX designer de unieke kans hebt om invloed te hebben op de gebruikerservaring van onze vele bezoekers. Om dit platform dat voortdurend in ontwikkeling is naar een hoger niveau te tillen, zoeken wij een UX designer die ons UX-team komt versterken.

Jouw uitdaging

Je bent een belangrijk lid van het Digital Experience team en onze 'master of design'. Je zet al je creativiteit in om ons te helpen ons centrale e-commerce platform te verbeteren. Onze 'customer-first-thinker' die samen met zijn deskundige teamgenoten bekend zal staan om aantrekkelijke designs, een naadloze customer journey en sterke conversie. Je hebt een uitzonderlijke aandacht voor kwaliteit en detail, waarbij je het grotere perspectief nooit uit het oog verliest terwijl je test en je succes afmeet op gebruikerstevredenheid. Je begrijpt de behoeften van onze klanten en neemt het voortouw in het ontwerpen van de beste klantervaring om onze merkbekendheid en conversie tot het uiterste te drijven in alle landen!

Jouw focus

 • Bijdragen aan en onderhouden van ons schaalbaar design systeem. Dit betekent dat je componenten, interactiepatronen en features voor ons headless E-commerce platform ontwerpt en documenteert.
 • Gebruikersonderzoek vaardigheden – gebruik maken van analytics, usability testing, A/B testing etc.
 • Ontwerp best-in-class, consistente on-brand ervaringen over ons platform.
 • Uitvoeren van concept & usability testen om concept ontwerpen hypothese te valideren
 • Het omzetten van learnings op basis van data in intuïtieve gebruikerservaringen.
 • Continue feature ontwikkeling, wat betekent dat je een oog hebt voor de marginale winst die we kunnen maken via design voor ons E-commerce platform.
 • Pleit voor ontwerpstandaarden en toegankelijkheid met merkteams, ontwikkelaars en stakeholders.
 • Houd schaalbaarheid in het hart van je aanpak. We recyclen en hergebruiken componenten waar mogelijk. Zo houden we onze visie op schaalbaarheid centraal.
 • Streef naar een hoge mate van transparantie. Nodig uit en verwelkom feedback terwijl je een open houding toont voor samenwerking.

Jouw profiel:

 • Een bachelor- of masterdiploma in Design, Computer Science, Engineering of aanverwant vakgebied.
 • Ten minste 3-5 jaar ervaring als UI/UX Designer.
 • In staat bent om te werken in een divers, samenwerkend, cross-functioneel, internationaal team.
 • Je bent een krachtige gebruiker van ontwerpsoftware. Ongeacht de tool van je keuze.
 • Uitstekende Engelse communicatievaardigheden en het vermogen om ontwerpvoorstellen uit te leggen naast data, zodat iedereen het wat begrijpt naast het waarom.
 • Een strategische mindset, het overzien van het grotere multi-brand plaatje, gecombineerd met een pragmatische aanpak.
 • Sterke analytische vaardigheden en nieuwsgierigheid naar data, het vermogen om data te verbinden en met logische en gerichte output te komen.

Nice to haves

 • Ervaring met het ontwerpen van wereldwijde producten (Internationaal publiek, meerdere talen etc.).
 • Ervaring met Figma
 • Kennis van of ervaring met front-end technologieën.
 • Hands-on ervaring met data-analyse.
 • Ervaring in het werken met premium merken.
 • Kennis van OOUX en Design tokens.

Ons aanbod

 • Een stevig arbeidsvoorwaardenpakket op basis van ervaring om een gelukkig leven te leiden;
 • Een open, zeer informele, internationale werkomgeving met een sterke start-up vibe;
 • Een volledig ingericht kantoor in Heerenveen of Amsterdam en de mogelijkheid om op regelmatige basis thuis te werken met thuiswerk(plek)vergoeding;
 • De kans om impact te hebben en mee te helpen vorm te geven aan een opwindende e-commerce propositie & platform;
 • Werken aan toonaangevende wereldwijde fietsmerken;
 • 28 vakantiedagen per jaar, uitstekende pensioenregeling en aanverwante verzekeringen;
 • ...en gewoon veel plezier en het samen vieren van successen!

En voor onze fietsliefhebbers

Hou je ervan om trails te shredden in het bos, of crank je graag zoveel mogelijk watts op de weg, dan ben je zeker niet de enige (en natuurlijk kun je een mooie nieuwe fiets scoren (of leasen) en met korting onderdelen bestellen voor je eigen wapen naar keuze).

Onze purpose

‘Cycling moves the world forward’. Dát is onze purpose. Accell IT is onderdeel van Accell Group. Accell Group ontwerpt eenvoudige en slimme oplossingen om een geweldige fietservaring te creëren voor iedereen die onze fietsen gebruikt. Accell Group maakt fietsen, fietsonderdelen en accessoires. Wij zijn de Europese marktleider in e-bikes en de op één na grootste in fietsonderdelen en -accessoires, met vele toonaangevende Europese fietsmerken onder één dak. Deze merken zijn gebouwd door pioniers voor wie het beste niet goed genoeg was. Tot op de dag van vandaag belichamen wij de ondernemersgeest van die familiebedrijven. We blijven onszelf pushen om hoogwaardige, vooruitstrevende producten te creëren, gedreven door de constante uitwisseling van knowhow en vakmanschap.

Bekende fietsmerken in ons portfolio zijn Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe en Carqon. XLC is ons merk voor fietsonderdelen en -accessoires. Bij Accell Group werken circa 3.100 mensen in 15 landen. Onze fietsen en aanverwante producten worden verkocht aan dealers en consumenten in meer dan 80 landen. In 2020 verkochten we circa 897 duizend fietsen en realiseerden we een omzet van € 1,3 miljard.

 

~English~

Is digital your first language and are you looking for a step-up in your career? Accell Group offers a unique position as UI/UX Designer for our D2C e-commerce platform for our leading bike brands across Europe (Haibike, Koga, Batavus, Sparta, Winora, Raleigh, Lapierre, Ghost, XLC).

The goal of our venture is to serve all bike enthusiasts around the world even better by providing branded webshops, which are managed through one centralized e-commerce platform. Not only do we want to engage consumers with unique brand content and experiences, we also want to offer a full-fledged e-commerce environment with multiple omnichannel shopping journeys. To realize this, we are looking for e-commerce specialists to join forces and take a front row seat in the team. Are you up for this ambitious challenge? We will give you a lot of autonomy to enhance and expand our design system and work closely with the brands to bring the designs of our sites to a next level. All this to serve our bike-loving customers and create the ultimate customer experience!

Your challenge

You will be a key member of the Digital Experience team and our ‘master of design’ putting all of your creativity to work to help us to enhance our central e-commerce platform. Our ‘customer-first-thinker’ who, together with his expert teammates, is going to be known for attractive designs, a seamless customer journey and strong conversion. You have an exceptional attention for quality and detail, never losing sight of the bigger perspective while you test and measure your success on user satisfaction. You understand our customers’ needs and take the lead in designing the best customer experience to drive our brand awareness and conversion to the max across all countries!

Your focus

 • Contribute to and maintain our scalable design system. Meaning you will design and document components, interaction patterns, and features across our headless E-commerce platform.
 • User research skills – working with analytics, usability testing, A/B testing etc.
 • Design best-in-class, consistent on-brand experiences across our platform.
 • Conduct concept & usability testing to validate concept designs hypothesis
 • Transform learnings based on data into intuitive user experiences.
 • Continuous feature development meaning you have an eye for the marginal gains we can make via design for our E-commerce platform.
 • Advocate for design standards and accessibility with brand teams, developers, and stakeholders.
 • Keep scalability at the heart of your approach. We recycle and reuse components wherever possible. Thus keeping our vision of scalability front and center.
 • Aim for high transparency. Invite and welcome feedback while demonstrating an open attitude for collaboration.

You’re a good fit for this role if:

 • A Bachelor’s or Master's degree in Design, Computer Science, Engineering or related field.
 • At least 3-5 years’ experience as a UI/UX Designer.
 • Ability to work in a diverse, collaborative, cross functional, international team.
 • You are a design software power user. No matter your tool of choice.
 • Excellent English communication stakeholder management skills and the ability to explain design proposals alongside data so everybody understands the what alongside the why.
 • A strategic mindset, overseeing the bigger multi-brand picture, combined with a pragmatic approach.
 • Strong analytical skills & curiosity for data, the ability to connect data and come up with logical and focused output.

‘Nice to haves’:

 • Experience designing global products (International audiences, multiple languages etc.)
 • Knowledge or experience with front -end technologies.
 • Hands -on experiences with data analysis.
 • Experience in working with premium brands.
 • Knowledge of OOUX and Design tokens


Our offer to you

 • The opportunity to make an impact and shape an exciting e-commerce proposition & platform;
 • An open, international working environment;
 • A new and exciting cycle in your career working on leading global bicycle brands;
 • A fully equipped office in Heerenveen or Amsterdam and the possibility to work from home on a regular basis with a home working (spot) allowance;
 • The chance to have an impact and help shape biking B2B and (B2C) E-commerce;
 • Working on leading global bicycle brands;
 • 28 holiday days per year, excellent pension scheme and related insurances;
 • ...and just lots of fun and celebrating successes together!

And for our bike lovers

Do you like to shred trails in the forest, or do you like to crank-out as many watts as possible on the road, then you are certainly not alone (and of course you can score (or lease) a nice new bike and order parts for your own weapon of choice at a discount).

Our purpose

Cycling moves the world forward'. That is our purpose. Accell IT is part of Accell Group. Accell Group designs simple and smart solutions to create a great cycling experience for everyone who uses our bikes. Accell Group makes bicycles, bicycle parts and accessories. We are the European market leader in e-bikes and the second largest in bicycle parts and accessories, with many leading European bicycle brands under one roof. These brands were built by pioneers for whom the best was not good enough. To this day, we still embody the entrepreneurial spirit of those family businesses. We continue to push ourselves to create high-quality, cutting-edge products, driven by the constant exchange of know-how and craftsmanship.

Well-known bicycle brands in our portfolio include Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe and Carqon. XLC is our brand for bicycle parts and accessories. Accell Group employs around 3,100 people in 15 countries. Our bicycles and related products are sold to dealers and consumers in more than 80 countries. In 2020, we sold approximately 897 thousand bicycles and generated a turnover of € 1.3 billion.

 

ACCELL GROUP

Industrieweg 4
8444 AR Heerenveen
The Netherlands

Accell GROUP

Overschiestraat 65
1062 XD Amsterdam
The Netherlands

Accell GROUP

Wilmersdorf 37
7300 AA Apeldoorn
The Netherlands