Vacancies

Business Administrator

~English below~
Je houdt ervan om te werken met data en collega’s en speelt graag een sleutelrol in het ondersteunen van een organisatie bij het beheren van productdata. Productgegevens zijn essentieel voor ons commercieel succes en daarom dienen ze toegankelijk, volledig en kwalitatief te zijn voor onze kanalen.

In jouw rol help je bij het onderhouden en uitrollen van ons nieuwe wereldwijde PIM (Product Information Management) & DAM (Digital Assets Management) systeem over alle regio’s in Europa. Onze centrale PIM oplossing is Contentserv en voor de DAM gebruiken we Celum. Je ondersteunt de migratie van data, maar nog belangrijker is dat je onze internationale collega's ondersteunt om het maximale uit het systeem te halen en mogelijkheden identificeert om workflows en PIM & DAM functionaliteiten te verbeteren. Je helpt de datakwaliteit op het hoogste niveau te houden door het opzetten en monitoren van rapportages en deelt inzichten met de diverse regio's. Je houdt ervan om anderen te ondersteunen, maar bent zelf ook graag hands-on bezig.

Jouw functie

 • Onderhouden, verbeteren en creëren van workflows, functies en configuraties binnen onze PIM en DAM omgevingen.
 • Uitvoeren van systeembeheerfuncties zoals gebruikersbeheer (profielen en rollen), veld- en validatieregelconfiguratie, recordtypes, gegevensbeheer, evenals andere configuratie-items.
 • Ondersteunen van migratie van legacy PIM systemen naar ons gecentraliseerde PIM systeem.
 • Creëren en beheren van objects, workflow regels, data validatie, pagina lay-outs, triggers, en derde partij integraties.
 • Communiceren van functionaliteit en systeemverbeteringen aan de eindgebruikers, proactief verzamelen van feedback van gebruikers.
 • Ondersteuning van de release van nieuwe functies en verbeteringen door middel van ondersteunde benodigde wijzigingen in de gegevens en / of workflows, QA testen en ondersteuning van de toepassingen na de release.

Jouw achtergrond

 • Minimaal 3 jaar bewezen track record in het product data domein bij voorkeur met een focus op consumenten kanalen.
 • Je hebt ervaring in het gebruik van PIM en MDM systemen in een e-commerce omgeving.
 • Goed begrip van datamodellen/-structuren en integraties tussen productdatasystemen en outputkanalen
 • Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om samen te werken met stakeholders.
 • Begrip van zowel het zakelijke als het technische perspectief.
 • Vermogen om anderen te trainen en te ondersteunen in het effectiever werken met PIM-systemen.

Ons aanbod

 • Een stevig arbeidsvoorwaardenpakket op basis van ervaring om een gelukkig leven te leiden;
 • Een open, zeer informele, internationale werkomgeving met een sterke start-up vibe;
 • Een volledig ingericht kantoor in Amsterdam en de mogelijkheid om op regelmatige basis thuis te werken met thuiswerk(plek)vergoeding;
 • De kans om impact te hebben en mee te helpen vorm te geven aan biking CRM;
 • Werken aan toonaangevende wereldwijde fietsmerken;
 • 28 vakantiedagen per jaar, uitstekende pensioenregeling en aanverwante verzekeringen;
 • ...en gewoon veel plezier en het samen vieren van successen!

Onze organisatie:

Accell Group is internationaal actief in het midden- en hogere segment van de markt voor fietsen, fietsonderdelen en -accessoires. De onderneming heeft een leidende marktpositie in Nederland en diverse andere landen. In Europa is Accell Group, gemeten naar omzet, marktleider in fietsen. De bekendste merken van Accell Group zijn Batavus, Sparta, Koga, Ghost, Haibike, Lapierre en Van Nicholas.

Accell IT B.V. levert een compleet pakket IT-diensten aan Accell Group N.V. en haar werkmaatschappijen in binnen- en buitenland. Met compleet bedoelen we dat we aandacht besteden aan elk bedrijfsproces waarin IT een rol speelt of kan spelen. Accell IT is sterk gecentraliseerd, zowel in beleid als in uitvoering. De diensten worden ontwikkeld en geleverd vanuit Heerenveen en Amsterdam.

Het streven is om de kwaliteit en innovatie die Accell nastreeft in haar productportfolio te ondersteunen met gelijksoortige producten, diensten en service. Het IT-beleid van Accell is gericht op het creëren van een professionele, prettige en open bedrijfscultuur waarin iedere medewerker wordt gestimuleerd en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Sfeer en collegialiteit zijn de basisvoorwaarden voor een goede samenwerking binnen teams en tussen teams. Deze 'waarden' zijn uitstekend en we zijn trots op ons zeer lage personeelsverloop.

~English~
You love working with data and colleagues, as you play a key role in supporting our organization in managing product data for our great products. Product data is key for our commercial success, therefore having is accessible for our channels at the highest possible level of quality and completeness is crucial. In your role you help maintain and roll-out our new global PIM (Product Information Management) & DAM (Digital Assets Management) system across all regions. Our centralized PIM system is Contentserv and for DAM we utilize Celium. In addition, you are supporting the migration of data but more importantly support our international colleagues in getting the most out of the system, and identify opportunities to improve workflows and PIM & DAM functionalities. Help maintain the highest level of data quality trough setting up and monitoring reports, and share insights with the regions. You love to support others but also like to be hands-on yourself.​

Your role

 • Maintain, enhance and create workflows, functions and configurations within our PIM  (Contentserv) and DAM (Celum) environment
 • Performs system administration functions such as user management (profiles and roles), field and validation rule configuration, record types, data management, as well as other configuration items.​
 • Support migration of legacy PIM & DAM systems to our centralised PIM & DAM system.​
 • Create and manage objects, workflow rules, data validation, page layouts, triggers, and third-party integrations.​
 • Communicate functionality and system enhancements to the end users, proactively gather feedback from users.​
 • Support the release of new features and improvements trough supported needed changes in the data and/or workflows, QA testing and supporting the uses after release.​

Skills and education

 • Minimum of 3 years of proven track record in the product data domain preferably with a focus on consumer channels.​
 • You are experienced in the use of PIM and MDM systems, specifically Contentserv and Celum within an ecommerce environment.​
 • Good understanding of data models/structures as well as integrations between product data systems and output channels​
 • Good communication skills and ability to collaborate with stakeholders.​
 • Understanding of both the business and technical perspective.​
 • Ability to train and support others in working more effectively with PIM systems.

Our offer to you

 • A solid benefits package based on experience to be able to live a happy life
 • An open, highly informal, international working environment with a strong start-up vibe
 • A fully equipped office in Amsterdam, and the option to work from home on a regular basis
 • The opportunity to make an impact and co-shape biking CRM
 • A new and exciting cycle in your career working on leading global bicycle brands
 • 28 days of vacation annually
 • Company pension plan
 • …and just a whole lot of fun and celebrating successes together!

Our organisation

Accell Group operates internationally in the middle and upper segments of the market for bicycles, bicycle parts and accessories. The company has a leading market position in the Netherlands and several other countries. In Europe, Accell Group is the market leader in bicycles in terms of turnover. Accell Group's best-known brands are Batavus, Sparta, Koga, Ghost, Haibike, Lapierre en Van Nicholas.

Accell IT B.V. provides a complete range of IT services to Accell Group N.V. and its operating companies in the Netherlands and abroad. By complete, we mean that we pay attention to every business process in which IT plays or can play a role. Accell IT is highly centralised in terms of both policy and execution. The services are developed and delivered from Heerenveen and Amsterdam.

The aim is to support the quality and innovation that Accell strives for in its product portfolio with similar products, services and service. Accell's IT policy is aimed at creating a professional, pleasant and open corporate culture in which every employee is encouraged and given the space to develop. Atmosphere and collegiality are the basic conditions for good cooperation within teams and between teams. These 'values' are excellent and we are proud of our very low staff turnover.

ACCELL GROUP

Industrieweg 4
8444 AR Heerenveen
The Netherlands

Accell GROUP

Overschiestraat 65
1062 XD Amsterdam
The Netherlands

Accell GROUP

Wilmersdorf 37
7300 AA Apeldoorn
The Netherlands